"ໃນປະຫວັດຂອງຂ້ອຍທີ່ເຮັດວຽກກັບ Groupeve, ຂ້ອຍສາມາດເວົ້າດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດວ່າບໍ່ມີບໍລິສັດໃດທີ່ຂ້ອຍເຄີຍເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດທີ່ມີບໍລິການດີກ່ວາ Groupeve."

brand2
brand1
brand3